kommunicera-i-skola

Så här ökar du engagemanget i din skola

Jag har tidigare arbetat en hel del i skolans värld. Emellanåt har jag upplevt att kommunikationen nog skulle kunna utvecklas – för att öka engagemanget och styra bättre mot uppsatta mål. Hur ska du som rektor kommunicera för att ni ska uppnå det ni strävar mot?  

Här följer fem konkreta råd som är grunden för bättre intern kommunikation – och ökat engagemang.

1. Skapa konsensus kring riktning och mål.  Är alla medarbetare medvetna om vad ni arbetar för att uppnå? Kommunikation kring målen och vägen dit har flera syften: att skapa vi-känsla, att tydliggöra förväntningar, att få alla att förstå sin egen betydelse för att skolan som helhet ska utvecklas och nå resultatmålen.  Självklart behöver målen, både kvantitativa och kvalitativa, vara tydliga, relevanta och enkla att förstå.

2. Dialog.  Kommunikation betyder information i båda riktningar. Prata och lyssna. Att dela erfarenheter, tankar, information. Dialog är en förutsättning för att skapa verklig förståelse, delaktighet och utveckling. Vilka kanaler är öppna för dialog? Hur kan ni genom dialog utveckla lärandet mellan medarbetare?

3. Återkoppling. För att en lärare ska känna sig sedd (ett grundläggande behov) och veta vad hen gör bra alternativt behöver utveckla så behövs positiv, konstruktiv feedback. Alla vill bli bättre på det de arbetar med. Det går inte att underskatta återkopplingens betydelse. Fast det är viktigt att den görs på ett bra sätt.

4. Meningsskapande kommunikation. Mycket inom skola är krångligt, svårt att förstå, alldeles för omfattande att ta till sig. Som rektor kanske du kan skapa förståelse och mening genom att kommunicera det viktigaste och sätta saker i ett sammanhang som är begripligt för lärarna? Gärna i ett sammanhang som underlättar arbetet att nå era övergripande mål.

5. Prioritera kommunikation. Vilka behöver vad? Olika grupper av medarbetare kan ha olika behov. Det är viktigt att analysera behoven hos både olika medarbetare och grupper av medarbetare. Vilken kommunikation är viktigast just nu och ger mest effekt?

Vill du veta mer? Kontakta mig.

Dela inlägg